Laboratoria

Laboratoria Teleinformatyczne umożliwiają prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad środowiskiem Cloud Computing (CC) co pozwala uzyskać odpowiedzi na pytania i problemy, przed którymi stoją nasi klienci.

Laboratoria Teleinformatyczne pozwalają na praktyczne badania ukierunkowane na:

 • konieczność zdefiniowania zasadności stosowania środowiska Cloud Computing,
 • określenie efektywności i opłacalności energetycznej wykorzystania środowisk Cloud Computing w porównaniu do środowisk tradycyjnych,
 • określenie poziomu kosztów i czasu przywrócenia funkcjonowania systemów informatycznych po awarii w przypadku stosowania środowisk CC,
 • zdefiniowanie grup problemów występujących podczas wdrażania środowiska CC i opracowanie adekwatnych rozwiązań,
 • określenie czasu wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania np. środowiska produkcyjnego systemów informatycznych w przypadku środowisk CC,
 • konieczność opracowania sposobu na określenie efektywność dynamicznego przydzielania zasobów sprzętowych w przypadku zwiększonego zapotrzebowania przez system analityczny w przypadku środowisk CC,
 • chęć prowadzenia monitoringu danych oraz ich analiza w kontekście działania danego przedsiębiorstwa oraz jego systemu CC.

Nasze laboratoria

Laboratorium ERP (ERPLab), badające wykorzystywanie zaawansowanych systemów teleinformatycznych klasy ERP w technologii Cloud Computingu.

  1. Laboratorium – efektywna polityka kopii zapasowych systemów IT,
  2. Laboratorium – zwiększenie efektywności energetycznej systemów IT
  3. Laboratorium – efektywnej polityki odtwarzania po awarii systemów IT

Ideą adaptacyjnej/inteligentnej chmury obliczeniowej jest obserwacja trendów obciążenia systemów ERP, które są przez nią obsługiwane. Obserwacja parametrów systemów ERP jak i innych parametrów sprzętowo-systemowych pozwala na wyznaczenie trendów obciążenia systemów ERP oraz chmury obliczeniowej. Analiza tych trendów oraz ich odpowiednia interpretacja pozwoli na lepsze dostrojenie parametrów sterujących systemami realizacji kopii zapasowych systemów ERP, co przyczyni się do zmniejszenia czasu potrzebnego na realizację kopii zapasowej. Uniknięcie utraty danych oraz przyspieszenie procesu sporządzenia kopii zapasowej niesie ogromną korzyści dla przedsiębiorców oraz organizacji. W wyniku prowadzonych badań przez to Laboratorium przedsiębiorcy przejść będą mogli na nową generację rozwiązań w zakresie tworzenia kopii zapasowych, jak i odzyskiwania danych, co pomoże im poradzić sobie np. ze wzrostem ilości danych oraz sprostać potrzebom spowodowanym przez wydłużający się czas tworzenia kopii zapasowej. Badania badawczo-rozwojowe pozwolą na opracowanie i dostosowanie przyspieszonej wirtualizacji oraz zaspokoją potrzebę przedsiębiorców dotyczącą lepszej ochrony danych.

W ramach uruchomionej usługi badawczej prekonfigurowania środowiska implementacyjnego dla systemów ERP możliwe jest:

 • pełne zabezpieczenie i redundancja systemu w obcym środowisku Data Center (Laboratorium ERP);
 • dynamicznego przydzielania zasobów wirtualnych w przypadku zwiększonego zapotrzebowania (1.2 Laboratorium – zwiększenie efektywności energetycznej systemów IT),
 • pełną automatyzację tworzenia kopii zapasowych danych dla celów odzysku w przypadku awarii (Laboratorium – efektywna polityka kopii zapasowych systemów IT),
 • uzyskanie pełnej automatyzacji przywracania systemu w przypadku awarii (Laboratorium – efektywnej polityki odtwarzania po awarii systemów IT)

W ramach działania wymienionych Laboratoriów możliwe będzie m.in. maksymalne obniżenie wymagań dotyczących pamięci masowej przeznaczonej na tworzenia kopii zapasowej, sprawne przywracanie systemu po awarii (w przypadku tradycyjnego systemu tworzenia kopii zapasowych firma narażona jest na potencjalną utratę danych), szyfrowanie danych kopii zapasowej w trakcie przesyłania i po zapisaniu, co jest związane z bezpieczniejszym i ekonomicznym przechowywaniem danych na dysku.

Laboratorium ERP BW (ERP BW Lab), – efektywnego współdziałania systemów ERP i hurtowni danych (BW) w kontekście współdzielenia zasobów.

Konsolidacja wielu niezależnie zainstalowanych tradycyjnych systemów ERP oraz BW w chmurze obliczeniowej pozwala na wykorzystanie elastyczności jaką daje Cloud Computing. Możliwość dynamicznej zmiany przydzielonych zasobów dla poszczególnych systemów, pozwala na adaptację systemów w zależności od wymaganego obciążenia. Jednakże, z punktu widzenia chmury obliczeniowej, zainstalowane systemy ERP i BW nie są identyfikowane jako logiczna całość i nie jest widoczna ich charakterystyka z punktu widzenia realizowanych funkcji biznesowych. Chmura obliczeniowa traktuje te systemy jako składniki, które żądają dostępu do zasobów i je obciążają. Ideą adaptacyjnej/inteligentnej chmury obliczeniowej jest obserwacja trendów obciążenia systemów ERP i BW, które są przez nią obsługiwane. Obserwacja parametrów systemów ERP i BW jak i innych parametrów sprzętowo/systemowych pozwala na wyznaczenie trendów obciążenia systemów ERP i BW oraz chmury obliczeniowej. Analiza tych trendów oraz ich odpowiednia interpretacja pozwoli na aktywne strojenie parametrów określających wymagane pojemności zasobów chmury obliczeniowej, co pozwoli na adaptację systemów do dynamicznie zmieniających się wymagań systemów ERP i BW. W konsekwencji możliwe będzie efektywne wykorzystanie zasobów chmury obliczeniowej przez biznesowe rozwiązanie w postaci systemu ERP i BW, co stanowi niewątpliwą korzyść dla przedsiębiorstw.

W ramach działania wskazanego Laboratorium uruchomiona została usługa -prekonfiguracji środowiska implementacyjnego dla konfiguracji współdzielących zasoby IT pomiędzy systemy ERP i hurtownie danych, co umożliwi:

 • koegzystencję systemów transakcyjnych i analitycznych w jednym środowisku fizycznym przy wykorzystaniu środowisk wirtualnych,
 • dynamiczne przydzielanie zasobów wirtualnych w przypadku zwiększonego zapotrzebowania – przydzielanie tych samych zasobów w zależności od potrzeb,

Laboratorium Archiwizacji Cyfrowej.

Do kluczowych korzyści płynących dla przedsiębiorców, udostępnianych w ramach działania Laboratorium należą:

 • •możliwość przechowywania danych cyfrowych dowolnego typu,
 • możliwość zaszyfrowania danych,
 • możliwość nadawania uprawnień do danych zarchiwizowanych,
 • możliwość tworzenia obszarów w ramach archiwum z różnymi poziomami zabezpieczeń w zależności od kryterium ważności, kategorii zarchiwizowanych danych,
 • możliwość znakowania (tagowania) archiwizowanych danych,
 • możliwość wyszukiwania danych w zależności od wybranych kryteriów,
 • możliwość dostępu do danych z wykorzystaniem różnych narzędzi, urządzeń,

Wśród dodatkowych korzyści można wymienić:

 • możliwość automatycznego niszczenia danych zarchiwizowanych po okresie zadanym okresie,
 • możliwość współpracy z zewnętrznymi aplikacjami, systemami,
 • możliwość archiwizacji poczty przetwarzanej przez system pocztowy firmy klienta,

Wszystko w oparciu o prowadzone analizy uwzględniające specyfikę i zapotrzebowanie firm. W ramach działania wymienionego Laboratorium uruchomione zostaną usługi:

1. Archiwizacja cyfrowa oferowana w modelu Archiving as a Service (AssS) – obsługa dużych zbiorów informacyjnych (skanowanie, składowanie, wyszukiwanie) z zastosowaniem rozwiązań cyberbezpieczeństwa. bezpieczne przechowywanie danych. Wiarygodność przechowywania danych i ich trwałości oraz niezawodności jest zasada replikacja danych w rozproszonym środowisku Cloud Computing oraz wykorzystanie redundantnych komponentów infrastruktury.

2. Hadoop – platforma pamięci masowej umożliwiającą obsługę dużych zbiorów i wspomaganą przez programistyczny framework, ułatwiający tworzenie narzędzi i aplikacji do analizy informacji. Dodatkowo, w odróżnieniu od klasycznych baz relacyjnych, usługa została przygotowana do zarządzania bazami zawierającymi informacje niestrukturalne.

3. Kopia zapasowa – automatyzacja procesu wykonywania kopii zapasowych, np. poprzez cykliczne wykonywanie zdefiniowanego harmonogramu kopii danych, a także optymalizację tego procesu, przez:

 • wsparcie dla tzw. kopii przyrostowych,
 • możliwość równoległego przesyłania danych przez sieć wieloma strumieniami (wątkami) od klienta do serwera usługi,
 • możliwość składowania wielu replik danych na wielu serwerach jednocześnie.

4. Usługa szyfrowania i kryptograficznej kontroli integralności danych składowanych w systemach archiwizacyjnych. Stosuje zasadę znajomości kluczy kryptograficznych wyłącznie użytkownikowi końcowemu. Szyfrowanie i deszyfrowanie danych użytkownika odbywa się całkowicie po stronie klienta, dzięki czemu żadne dane nie opuszczają systemu archiwizacyjnego bez uprzedniego zaszyfrowania.

Produktem końcowym prowadzonych badań (dla każdego klienta) będzie gotowe do wdrożenia środowisko informatyczne wraz z pełną dokumentacją zawierającą wiedzę, zbiór zaleceń i wytycznych pozwalających na implementację w środowiskach Cloud Computing. Dodatkowo, zakłada się możliwość przedstawienia produktów cząstkowych po realizacji niektórych podzadań w postaci raportów cząstkowych. Produkty mogę mieć formę dokumentacji, raportu z przeprowadzonych badań lub oprogramowania realizującego wymaganą dla celów badań funkcjonalność.